top of page

Algemene voorwaarden en klantinformatie


I. Algemene voorwaarden


§ 1 Basisvoorzieningen


(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die u met ons als leverancier (Timber & Jack GmbH) aangaat via:
Sluit de website www.timber-jack.com. Tenzij anders overeengekomen, is het opnemen van uw eigen voorwaarden, indien van toepassing, in strijd met.


(2) Een consument in de zin van de volgende voorschriften is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of een wettelijk partnerschap die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in een zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.
 

§ 2 Totstandkoming van het contract


(1) Het voorwerp van het contract is de verkoop van goederen.
(2) Zodra het betreffende product op onze website is geplaatst, doen wij een bindend aanbod om een contract voor het online winkelwagensysteem af te sluiten onder de voorwaarden die in de artikelbeschrijving zijn vermeld.
(3) Het contract komt als volgt tot stand via het online winkelwagensysteem:
De voor aankoop bestemde goederen worden in de "winkelwagen" geplaatst. U kunt de betreffende knop in de navigatiebalk gebruiken om de "winkelwagen" op te roepen en daar op elk moment wijzigingen door te voeren. Na het oproepen van de "Afrekenen"-pagina en het invoeren van uw persoonlijke gegevens, evenals de betalings- en verzendingsvoorwaarden, zult u:
Ten slotte worden de ordergegevens als orderoverzicht weergegeven. Als u een instant-betalingssysteem (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung) als betaalmethode gebruikt, wordt u ofwel naar de besteloverzichtspagina in onze online winkel geleid of doorgestuurd naar de website van de aanbieder van de instant-betaling systeem. Als u naar het betreffende instant-betalingssysteem wordt doorgestuurd, maakt u de juiste keuze of voert u daar uw gegevens in. Ten slotte krijgt u de bestelgegevens als besteloverzicht te zien op de website van de aanbieder van het Instant Payment-systeem of nadat u bent teruggeleid naar onze onlineshop. Voordat u de bestelling plaatst, heeft u de mogelijkheid om de gegevens in het besteloverzicht nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of om de bestelling te annuleren. Door het plaatsen van de bestelling via de daarvoor bestemde knop ("bestellen tegen betaling" of soortgelijke omschrijving) verklaart u zich rechtsgeldig akkoord met het aanbod, waarmee de overeenkomst tot stand komt.
(4) Uw vragen om een offerte op te stellen zijn niet bindend voor u. Wij zullen u in tekstvorm (bijv. per e-mail) een bindend aanbod doen, dat u binnen 5 dagen kunt accepteren (tenzij in het betreffende aanbod een andere termijn is vermeld).
(5) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract is gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u bij ons hebt opgeslagen correct is, dat de ontvangst van e-mails technisch is gewaarborgd en met name niet wordt verhinderd door SPAM-filters.


§ 3 Speciale afspraken over de aangeboden betaalwijzen


(1) Betaling via Klarna
In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij de volgende betalingsmogelijkheden aan. Betaling geschiedt aan Klarna:
Factuur: De betalingstermijn is 14 dagen vanaf verzending van de goederen / het ticket / of, voor andere diensten, de
Dienstverlening. De volledige factureringsvoorwaarden voor de landen waar deze betaalmethode beschikbaar is, vindt u hier: Duitsland, Oostenrijk.
Sofortüberweisung: Verkrijgbaar in Duitsland en Oostenrijk. Uw rekening wordt onmiddellijk gedebiteerd na het indienen van de
Volgorde.
Automatische incasso: De incasso vindt plaats nadat de goederen zijn verzonden. U wordt per e-mail geïnformeerd over de tijd.
Creditcard (Visa / Mastercard): Beschikbaar in Duitsland en Oostenrijk. De afschrijving vindt plaats nadat de goederen of tickets zijn verzonden / de dienst beschikbaar is of, in het geval van een abonnement, volgens de gecommuniceerde tijden.
Het gebruik van de betaalmethoden factuur en/of huurkoop en/of automatische incasso vereist een positieve kredietcontrole. In dit verband geven we uw gegevens door aan Klarna ten behoeve van adres- en kredietcontroles als onderdeel van de aankoopinitiatie en de verwerking van het koopcontract. Begrijp alsjeblieft dat we je alleen die betalingsmethoden kunnen aanbieden die zijn gebaseerd op de
Resultaten van kredietcontroles zijn toegestaan.
Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vindt u hier. Algemene informatie over Klarna is hier beschikbaar. Haar
Klarna behandelt persoonlijke informatie in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in de voorschriften voor gegevensbescherming van Klarna.

 


§ 4 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud


(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen als het vorderingen uit dezelfde contractuele relatie betreft.
(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.
(3) Als u ondernemer bent, geldt ook het volgende:
a) Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit de huidige zakelijke relatie volledig zijn afgewikkeld. Voorafgaand aan de eigendomsoverdracht van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken is verpanding of zekerheidsoverdracht niet toegestaan.
b) U kunt de goederen in de normale gang van zaken doorverkopen. In dit geval cedeert u aan ons alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag die u toekomen uit de doorverkoop, wij aanvaarden de overdracht. Verder bent u bevoegd om de vordering te incasseren. Indien u echter niet naar behoren aan uw betalingsverplichtingen voldoet, behouden wij ons het recht voor om de vordering zelf te incasseren.
c) Als de gereserveerde goederen worden gecombineerd en gemengd, verwerven wij mede-eigendom van het nieuwe artikel in de verhouding van de factuurwaarde van de gereserveerde goederen tot de andere verwerkte artikelen op het moment van verwerking.
d) Wij verbinden ons ertoe de zekerheden waarop wij recht hebben op uw verzoek vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van onze
Het onderpand overtreft de te verzekeren vordering met meer dan 10%. De selectie van de vrij te geven zekerheden ligt bij ons.

 

§ 5 Garantie


(1) De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.
(2) Als consument wordt u verzocht het artikel direct bij levering op volledigheid, zichtbare gebreken te controleren
Om transportschade te controleren en om ons en de expediteur zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele klachten. Als u dit niet doet, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.
(3) Indien u ondernemer bent, geldt in afwijking van bovenstaande garantiebepalingen:
a) Alleen onze eigen informatie en de productbeschrijving van de fabrikant worden geacht te zijn overeengekomen als de kwaliteit van het artikel, maar geen andere advertenties, openbare promoties en verklaringen van de fabrikant.
b) Bij gebreken garanderen wij, naar onze keuze, reparatie of nalevering. Als het verhelpen van het defect niet lukt, kunt u een prijsverlaging aanvragen of het contract ontbinden. Het herstel van gebreken wordt geacht te zijn mislukt na een mislukte tweede poging, tenzij uit de aard van de zaak of het gebrek of andere omstandigheden iets anders voortvloeit. In het geval van reparaties hoeven wij niet de verhoogde kosten te dragen die voortvloeien uit de verzending van de goederen naar een andere locatie dan de plaats van uitvoering, op voorwaarde dat de verzending niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.
c) De garantieperiode is één jaar vanaf levering van de goederen. De verkorting van de termijn geldt niet:
- door schuld aan ons toe te rekenen schade door letsel aan leven, lichaam of gezondheid en met
Overige schade veroorzaakt door opzet of grove schuld;
- voor zover wij het gebrek op frauduleuze wijze hebben verzwegen of een garantie hebben gegeven voor de kwaliteit van de zaak;
- voor zaken die in overeenstemming met hun normale gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en de gebrekkigheid hebben veroorzaakt;
- in het geval van rechtsvorderingen die u tegen ons heeft in verband met garantierechten.

 

§ 6 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank


(1) Duits recht is van toepassing. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover dit niet de bescherming wegneemt die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft (gunstigheidsbeginsel).
(2) De plaats van uitvoering voor alle diensten uit de zakelijke relaties met ons evenals de bevoegde rechtbank is onze statutaire zetel als u geen consument maar een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een speciaal publiekrechtelijk fonds bent
zijn. Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft of als uw woon- of verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld. De bevoegdheid om in beroep te gaan bij de rechtbank van een andere wettelijke jurisdictie blijft onaangetast.
(3) De bepalingen van het VN-koopverdrag zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

 

II. Klantinformatie


1. Identiteit van de verkoper


Timber & Jack GmbH
Kapplerbergstrae 54
78476
  Allensbach
Duitsland

 

tel. +49 7732/910674
E-mail: info@timber-jack.com


Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (OS-platform), beschikbaar op https://ec.europa.eu/odr.

 

2. Informatie over de totstandkoming van het contract
De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen "Sluiten van het contract" in onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).


3. Contracttaal, contracttekstopslag
3.1. De contracttaal is Duits.
3.2. We bewaren niet de volledige tekst van het contract. Voordat u de bestelling plaatst via het online winkelwagensysteem
de contractgegevens kunnen worden afgedrukt met behulp van de afdrukfunctie van de browser of elektronisch worden opgeslagen. Na ontvangst van de
Als u bij ons bestelt, worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor koopovereenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden u nogmaals per e-mail toegestuurd.
3.3. In het geval van offerteaanvragen buiten het online winkelwagensysteem, ontvangt u alle contractgegevens als onderdeel van een bindend aanbod in tekstvorm, bijvoorbeeld per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch opslaan.

 

4. Gedragscodes
4.1. We hebben ons onderworpen aan de kwaliteitscriteria van het koperszegel van de Händlerbund Management AG, die kunnen worden bekeken op: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertferenzbedingungen.pdf.

 

5. Essentiële kenmerken van het product of de dienst
De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn terug te vinden in het betreffende aanbod.

 

6. Prijzen en betaalmethoden
6.1. De prijzen vermeld in de respectievelijke aanbiedingen en de verzendkosten vertegenwoordigen de totale prijzen
Prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.
6.2. De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze kunnen via een overeenkomstig gelabelde knop op onze website of in de betreffende aanbieding worden opgeroepen, worden in de loop van het bestelproces afzonderlijk weergegeven en zijn bovendien voor uw rekening, tenzij gratis levering is beloofd.
6.3. Als de levering plaatsvindt naar landen buiten de Europese Unie, kunnen wij extra kosten maken waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of geldovermakingskosten (overschrijvings- of wisselkoerskosten van de kredietinstellingen), die u moet dragen .
6.4. Eventuele kosten voor het overmaken van geld (overschrijvings- of wisselkoerskosten van de kredietinstellingen) zijn voor uw rekening in gevallen waarin de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling buiten de Europese Unie is geïnitieerd.
6.5. De betalingsmethoden die voor u beschikbaar zijn, staan onder een overeenkomstig gelabelde knop op onze
Internetaanwezigheid of getoond in de betreffende aanbieding.
6.6. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke betalingsmethoden, zijn de betalingsvorderingen uit het gesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

 

7. Leveringsvoorwaarden
7.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder a
overeenkomstige knop op onze website of in het betreffende aanbod.
7.2. Voor zover u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte artikel tijdens verzending pas op u wordt overgedragen wanneer de goederen worden overhandigd, ongeacht of de zending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig een niet door de ondernemer genoemd transportbedrijf of een anderszins aangewezen persoon opdracht heeft gegeven voor het uitvoeren van de zending.
Bent u ondernemer, dan is bezorging en verzending op eigen risico.

 

8. Wettelijke garantierechten
De aansprakelijkheid voor gebreken is gebaseerd op de "Garantie"-bepaling in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).
Deze algemene voorwaarden en klantinformatie zijn gemaakt en worden gemaakt door de advocaten van de Händlerbund die gespecialiseerd zijn in IT-recht
permanent gecontroleerd op wettelijke conformiteit. De Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie hierover vindt u op: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agbservice.

 

laatste update: 27-10-2020

bottom of page